Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПЕТ СТЕЙ ООД
В сила от: 20.07.2023
г.

I. ПРИЛОЖИМОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

1. Приемане на условията. Изменения.  

Настоящите общи условия уреждат отношенията между отделния потребител и сайта  www.petstay.bg, възникващи при предоставяне и ползване на услугите на сайта. Отделни услуги могат да бъдат допълнително договаряни на база на тези общи условия.   Тези Общи условия(„Условията“) са правно обвързващо споразумение между вас и „Пет стей“ ООД, ЕИК 207145609, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“ № 49, вх. А, ет. 4, ап. 10 (по-долу за краткост наричано „Пет стей“, „ние“, „нас“ и „наш“). Условията уреждат използването от Ваша страна на нашия уебсайт, софтуерни приложения, ресурси и услуги за собственици на домашни любимци и доставчици на услуги за домашни любимци, за да се свързват, да комуникират помежду си и да организират предоставянето на услуги за грижа за домашни любимци (наричани заедно „Услугите на Пет Стей”). Условията уреждат цялостното използване на Услугите на Пет Стей, независимо дали осъществявате достъп до тяx чрез нашия уебсайт на адрес www.petstay.bg (по-долу за краткост наричан „Сайтът“), мобилни приложения, мобилни уебсайтове, приложения във Facebook, онлайн или телефонни предложения или всяка друга точка за достъп, която Ви предоставяме. Нашите Гаранционни условия на Пет Стей, Политика за защита на Резервациите и други Политики, приложими за използване от Ваша страна на Услугите на Пет Стей, са включени като препратка в Общи условия.   Като се съгласявате с тези условия по време на процеса по регистрация на акаунт или достъп и/или използвате Услугите на Пет Стей без акаунт, Вие приемате тези условия. Ако не сте съгласни с тези Условия, не трябва да ги приемате, в който случай нямате право да използвате Услугите на Пет Стей.   Вие разбирате и се съгласявате, че можем периодично да променяме Условията. Всички такива промени ще влизат в сила (освен ако не е предвидено друго по-долу), когато публикуваме променените Условия в Услугите на Пет Стей, освен ако приложимото право не предвижда друго. В случай, че продължите да осъществявате достъп и да използвате Услугите на Пет Стей, след като публикуваме променените Условия, това се смята за съгласие от Ваша страна да бъдете обвързани от променените Условия.  

2. Услугите на Пет Стей  

2.1 Същност на Услугите на Пет Стей. Услугите на Пет Стей включват настолно уеб приложение, поддръжка и услуги, които собствениците на домашни любимци („Собственици на домашни любимци“) и доставчиците на услуги, свързани с домашни любимци („Доставчиците на услуги“) могат да използват, за да се свържат, да комуникират и да взаимодействат помежду си. Услугите на Пет Стей включват също така нашите услуги за спешна поддръжка, образователни материали за Доставчиците на услуги и други. За някои аспекти на Услугите на Пет Стей начисляваме такси, както е описано по-долу (ако е приложимо).  

2.2 Пет Стей не предоставя Услуги за грижа за домашни любимци. Пет Стей е неутрално място за Доставчици на услуги и Собственици на домашни любимци. Пет Стей не е Доставчик на услуги и (с изключение на спешна телефонна поддръжка и други ресурси и поддръжка), специално описани в Услугите на Пет Стей, не предоставя услуги за грижа за домашни любимци. Ние не предоставяме никакви декларации или гаранции относно качеството на настаняването, грижата за домашните любимци, разходките на кучета или други домашни любимци, грижата за дома или други услуги, предоставяни от Доставчиците на услуги („Услуги за грижа за домашни любимци“), или относно вашите взаимодействия и отношения с потребителите.   Доставчиците на услуги, изброени в Пет Стей, не са под ръководството или контрола на Пет Стей, като Доставчиците на услуги определят по своя собствена преценка дали и как да предоставят Услуги за грижа за домашни любимци. Независимо, че на нашия уебсайт предоставяме общи насоки към Доставчиците на услуги относно безопасността и грижите за домашни любимци и на Собствениците на домашни любимци относно избора и ангажирането на Доставчици на услуги, Пет Стей не наема, не препоръчва и не одобрява Доставчици на услуги или Собственици на домашни любимци. Настоящата платформа играе ролята на свързващо звено между собствениците на домашни любимци и доставчиците на услуги, които предлагат грижи за същите. До максималната степен, допустима съгласно приложимото право, ние не носим отговорност за работата или поведението на Доставчиците на услуги или Собствениците на домашни любимци, както физически, така и в дигитална среда.   Извършваме първоначален преглед на профилите на Доставчиците на услуги и улесняваме верификациите на идентификацията на Доставчици на услуги, извършвани от трета страна, но, освен когато е изрично посочено в Услугите на Пет Стей (и тогава само до посочената степен), не проверяваме по друг начин Доставчиците на услуги и/или Собствениците на домашни любимци.   Преди да ангажирате Доставчик на услуги, да предоставите Услуги за грижа за домашни любимци или по друг начин да взаимодействате с потребители чрез Услугите на Пет Стей, трябва да проявите внимание и да направите разумна самостоятелна преценка. Собствениците на домашни любимци и Доставчиците на услуги носят цялата отговорност за вземането на решения, които са в интерес на тях и техните домашни любимци. Например, всеки потребител на Услугите на Пет Стей е отговорен да поддържа актуални ваксинациите на собствения си домашен любимец и ние няма да носим отговорност, ако такъв потребител не е изпълнил задължението си да ваксинира своя домашен любимец.  

2.3 Освобождаване от отговорност. Пет Стей не носи отговорност за каквито и да било искове, претенции, наранявания, загуби, вреди/щети, произтичащи от и/или по какъвто и да било начин свързани с вашите взаимодействия или отношения с други потребители и/или  действията и/или бездействията на Доставчиците на услуги и Собствениците на домашни любимци, независимо дали физически или в дигитална среда, онлайн или офлайн.   С настоящото декларирате, че приемате и се съгласявате, че в максималната степен, допустима съгласно приложимото право, използването и/или предоставянето на Услуги за грижа за домашни любимци е единствено, изключително и само на ваш риск.   Всички финансови задължения, които Пет Стей може да има към своите потребители във връзка с поведението на потребителите, са ограничени до задълженията за възстановяване, посочени в Гаранцията на Пет Стей.  

2.4 Сделките и транзакциите са между Собствениците на домашни любимци и Доставчиците на услуги.
Услугите на Пет Стей може да се използват за намирането и предлагането на Услуги за грижа за домашни любимци и за улесняване на плащането, но всички сделки и транзакции, извършвани посредством Услугите на Пет Стей, са между Собствениците на домашни любимци и Доставчиците на услуги. С изключение на ограничените възстановявания и предоставяната Защита на Резервацията, посочени в Раздел 9.6 и Гаранцията на Пет Стей, вие се съгласявате, че Пет Стей не носи отговорност за вреди/щети (включително телесни повреди и наранявания и/или смърт на домашен любимец), свързани с Услуги за грижа за домашни любимци  или произтичащи от всякакви други сделки и транзакции между потребители на Услугите на Пет Стей.                                                
2.5 Резервации.
Собствениците на домашни любимци и Доставчиците на услуги сключват сделки помежду си посредством платформата на Пет Стей, която се явява свързващото звено за предоставяните услуги. Сделката се счита сключена, когато и двете страни се съгласят на Резервация, която определя ценовите условия и таксите, времевия период, правилата за отмяна/анулиране и други условия за предоставяне на Услуги за грижа за домашни любимци чрез механизма за резервация, предоставен чрез съдействието на Пет Стей („Резервация“). Резервация може да бъде инициирана от Доставчик на услуги или от Собственик на домашен любимец с избиране на типа(овете) Услуги за грижа за домашни любимци, които да бъдат предоставени, и впоследствие със следване на предложенията, които се появяват на екрана. Ако сте Собственик на домашен любимец и инициирате „Резервация“, Вие се съгласявате да платите за Услугите за грижа за домашни любимци, описани в Резервацията, когато натиснете „Заявка и плащане“. Ако сте Собственик на домашен любимец и Доставчик на услуги инициира Резервация, Вие се съгласявате да платите за Услугите за грижа за домашни любимци, описани в Резервацията, когато щракнете върху „Плати сега“. Всички заявки подлежат на приемане от получаващата страна. Получаващата страна не е длъжна да приеме Вашата (или която и да е) заявка и може по своя преценка да я откаже независимо по каква причина. Вие приемате, че след като завършите Резервация, се съгласявате да се съобразявате с ценовите условия, таксите и другите условия на тази Резервация, както е потвърдено в потвърждението на Резервацията. Фактура се издава при поискване и до 5 дни след поръчка и извършване на плащане.

2.6 Собствениците на домашни любимци носят цялата отговорност за оценката на Доставчиците на услуги.
Въпреки че Пет Стей извършва ограничен преглед на профилите на Доставчиците на услуги и улеснява Проверките на миналото на Доставчиците на услуги или Верификациите на самоличността, извършвани от трета страна, всяка такава проверка е ограничена и Пет Стей не гарантира, че всяка такава проверка е точна, пълна, вярна или актуална. Също така, Пет Стей не одобрява ревюта на Доставчици на услуги от други Собственици на домашни любимци, които може да са достъпни чрез платформата на Пет Стей и Пет Стей не поема ангажименти, че тези ревюта са точни или легитимни.

2.7 Изоставени домашни любимци. Пренастаняване.
Собствениците на домашни любимци, които ангажират Услуги за грижа за домашни любимци и не успеят да приберат своя домашен любимец след периода на услугата, посочен в Резервацията, се съгласяват, че Пет Стей (или Доставчикът на услуги) могат по своя преценка да настанят домашния любимец в дом за приемна грижа, или да прехвърлят грижите на компетентни органи и организации за контрол на животните или други компетентни органи и организации, или да намерят други алтернативни грижи. Собственикът на домашния любимец се съгласява да възстанови на Пет Стей и/или на Доставчика на услуги всички разходи и разноски, свързани с подобни действия. Освен това Пет Стей изрично си запазва правото, по своя преценка, да отстрани домашния любимец на Собственик на домашен любимец от грижата на Доставчик на услуги, ако Пет Стей сметне това за необходимо за безопасността на домашния любимец, на Доставчика на услуги или на други лица, живеещи с Доставчика на услуги.   Преди да отстрани домашен любимец от грижата на Доставчик на услуги, Пет Стей ще положи разумни усилия по време на обичайното работно време, за да се свърже със Собственика на домашен любимец, за да организира алтернативна грижа. Ако Пет Стей не може да се свърже със Собственика на домашения любимец, Пет Стей ще положи разумни усилия по своя преценка, за да намери алтернативна грижа за домашния любимец, докато Собственикът на домашния любимец успее да вземе своя домашен любимец. Ако сте Собственик на домашен любимец, Вие се задължавате да носите и да предадете на Доставчик на услуги паспорта на вашия домашен любимец, който също да съдържа надлежна информация за неговия ветеринар (име, телефонен ономер, имейл/сайт); да упълномощавате ветеринарния(те) лекар(и) на вашия домашен любимец да предостави(ят) ветеринарното досие и документация на вашия домашен любимец на Пет Стей във връзка с всяко такова преместване или пренастаняване на вашия домашен любимец. Освен това, вие носите отговорност и се съгласявате да заплатите всички разходи и разноски, направени от Пет Стей във връзка с такова преместване.

2.8 Спешни ситуации.
Препоръчваме на Собствениците на домашни любимци да предоставят на Доставчици на услуги информация за контакт, където могат да се свържат с тях, в случай че се наложи медицинска помощ за домашен любимец. Доставчиците на услуги се съгласяват незабавно да се свържат със Собствениците на домашни любимци, в случай че такава грижа стане необходима или, ако Собственикът на домашния любимец не е на разположение, да се свържат с Пет Стей на съответния телефонен номер или имейл адрес, посочен в края на тези Условия.   Ако сте Собственик на домашен любимец, с настоящото упълномощавате избраният от Вас Доставчик на услуги и Пет Стей да получават и разрешават предоставянето на ветеринарни грижи за Вашия домашен любимец, в случай, че не успеят да се свържат с Вас, за да разрешите лично грижата в спешна ситуация.   Също така, в тези случаи упълномощавате ветеринарния(ните) лекар(и) на вашия домашен любимец да предоставят ветеринарното досие и документация на вашия домашен любимец на Пет Стей. Ако избраният от Вас Доставчик на услуги се свърже с Вас с молба за разрешаване на медицински грижи за вашия домашен любимец и вие откажете, вие освобождавате Доставчика на услуги и Пет Стей от всякаква отговорност, включително за всякакви наранявания, вреди, щети, произтичащи от непотърсването на такава грижа, включително от възстановяване на разходи, което иначе би било възможно съгласно Гаранцията на Пет Стей. Собствениците на домашни любимци са отговорни за разходите за всяко такова медицинско лечение за домашни любимци и ако сте Собственик на домашен любимец, с настоящото упълномощаване Пет Стей да таксува Вашата кредитна карта или друг метод на плащане за такива разходи. При определени обстоятелства Собственикът на домашен любимец може да отговаря на условията за възстановяване на разходите по Гаранцията на Пет Стей. Пет Стей  препоръчва всички потребители да поддържат подходяща застраховка за домашни любимци, за да покрият разходите за ветеринарни грижи.

2.9. Google Maps:
Използването на Услугите на Пет Стей изисква използването на функционалностите и съдържанието на Google Maps, които се предоставят съобразно: Допълнителни условия за ползване на Google Maps/Google Earth на https://maps.google.com/help/terms_maps.html (включително Правилата за приемлива употреба на https://cloud.google.com/maps-platform/terms/aup/ ); и (2) Правила за поверителност на Google на https://www.google.com/policies/privacy/ (наричани заедно „Условията на Google“). Като използвате Услугите на Пет Стей вие потвърждавате и се съгласявате с Условията на Google, тъй като те се отнасят за вас (напр. като „Краен потребител“). Всяко неоторизирано използване на функциите и съдържанието на Google Maps може да доведе до спиране или прекратяване на изпълзването от Ваша страна на Услугите на Пет Стей.

2.10. Доставчиците на услуги се съгласяват да предоставят адрес, като точният адрес не е публично достъпен, а е виден само при направена и потвърдена резервация.

3. Удостоверяване на съответствието с Приложимото право

Чрез достъпа и използването на Услугите на Пет Стей вие удостоверявате и декларирате, че: (1) сте на най-малко на 18 години или на възрастта за пълнолетие във вашата юрисдикция, което от двете е по-високо, и че (2) ще спазвате всички закони и разпоредби, приложими по отношение на Вашите дейности, извършвани чрез или свързани с Услугите на Пет Стей.   • За Собствениците на домашни любимци това означава, освен всичко друго, че ще осигурите, че вашите домашни любимци са ваксинирани, лицензирани, маркирани за идентификация и/или чипирани, както се изисква от приложимите закони и разпоредби; че сте придобили и ще поддържате всички задължителни застрахователни полици относно домашните любимци (ако е приложимо), чиито грижи поверявате на Доставчиците на услуги (и че тези полици ще бъдат в полза на трети страни, включително Доставчиците на услуги, в същата степен, в която са във Ваша полза).   • За Доставчиците на услуги това означава, освен всичко друго, че удостоверявате и декларирате, че имате законно право да предоставяте Услуги за грижа за домашни любимци в юрисдикцията, където предоставяте Услуги за грижа за домашни любимци; че сте спазили и ще спазвате всички закони и разпоредби, които са приложими за Вас; че сте получили всички бизнес лицензи, бизнес данъчни регистрации и разрешителни, необходими за законно предоставяне на Услуги за грижа за домашни любимци; и че когато предоставяте Услуги за грижа за домашни любимци, Вие ще спазвате приложимите закони, включително за воденето на повод, изхвърляне на отпадъци от домашни любимци и др.   Вие потвърждавате, че Пет Стей има право да разчита на тези декларации от Ваша страна и не носи отговорност да гарантира и да осигури, че всички потребители са спазили приложимите закони и разпоредби, и няма да носи отговорност за неизпълнение от страна на потребителя на тези негови задължения.

4. Използване на Услугите на Пет Стей. Преустановяване.

4.1 Вашето поведение при използване на Услугите на Пет Стей
Когато използвате Услугите на Пет Стей, вие се съгласявате: • Да използвате Услугите на Пет Стей само по законен начин и само за целите, за които са предназначени. • Да не използвате Услугите на Пет Стей Услугата за организиране грижи за: (a) екзотични или опасни по своята същност домашни любимци, като например отровни змии или змии удушвачи, примати, вълци или xибридни вълчи породи, неопитомени котки, алигатори, коне или друг добитък; (б) всяко животно, чиято собственост или грижи от трета страна са забранени съгласно приложимото право; или (c) всяко животно, което има история на или което е било обучено за нападения срещу домашни любимци или хора. • Да не изпращате вируси или друг злонамерен код към или чрез Услугите на Пет Стей. • Да не използвате Услугите на Пет Стей и да не взаимодействате с други потребители на Услугите на Пет Стей за цели, които нарушават закона. • Да не използвате Услугите на Пет Стей, за да организирате предоставянето и закупуването на услуги с друг потребител, след което да извършвате сделките, свързани с предоставянето на тези услуги извън Услугите на Пет Стей. • Да не използвате Услугите на Пет Стей за целите на конкуренция с Пет Стей или за популяризиране на други продукти или услуги. • Да не публикувате отзиви за Доставчици на услуги, които не се основават на Вашия личен опит, които са умишлено неточни или подвеждащи, или които нарушават тези Условия. • Да не публикувате съдържание или материали, които са заплашителни, обидни или клеветнически, или които съдържат голота или графично насилие, подбуждат към насилие, нарушават права на интелектуална собственост или нарушават закона или законните права (например, правото на личен живот) на другите. • Да не публикувате „спам“ или други неразрешени търговски съобщения. • Да използвате Услугите на Пет Стей само за свои собствени цели и да не се представяте за друго лице. • Да не прехвърляте на или да не разрешавате използването на Вашия акаунт за Услугите на Пет Стей от друго лице и да не участвате в измамни сделки. • Да не предоставяте невярна информация във вашия профил във или регистрация за Услугите на Пет Стей или да създавате множество или дублиращи се акаунти. • Да не се намесвате в предоставянето от наша страна или използването на Услугите на Пет Стей от други потребители. • Да не изисквате потребителското име и/или парола на друг потребител за Услугите на Пет Стей или друга чувствителна лична информация, включително банкови данни.

4.2 Спиране и прекратяване.
Вие разбирате и се съгласявате, че нямаме задължение да предоставяме Услугите на Пет Стей на конкретно място или територия, нито да продължим да ги предоставяме, след като веднъж сме го направили. Запазваме си правото да спрем или да прекратим достъпа ви до Услугите на Пет Стей: (1) ако по наша преценка поведението Ви на сайта или в рамките на Услугите на Пет Стей е неподходящо, небезопасно, нечестно или в нарушение на тези Условия; или (2) ако по наша преценка е необходимо, за да защитим Пет Стей, неговите потребители, домашни любимци или обществото. Можете да спрете или да прекратите използването на Услугите на Пет Стей по всяко време и по каквато и да е причина. Ако искате да деактивирате акаунта си, моля, свържете се с Пет Стей. Обърнете внимание, че ако имате неизплатени задължения, те ще продължат да съществуват и след спиране или прекратяване на акаунта Ви и могат да са предмет на принудително събиране по съответния законов ред.  

5. Регистрация. Сигурност на акаунта.

За да използвате някои аспекти на Услугите на Пет Стей, е необxодимо да създадете потребителско име, парола и потребителски профил. Ако изберете да използвате Услугите на Пет Стей, Вие се съгласявате да предоставите точна информация за себе си и да поддържате тази информация актуална. Вие се съгласявате да не се представяте за никой друг и да не поддържате повече от един акаунт (или, ако Пет Стей спре или прекрати Вашия акаунт, да не създавате допълнителни акаунти). Вие носите отговорност за запазването на поверителността на Вашето потребителско име и парола за Услугите на Пет Стей и носите отговорност за цялата дейност от Вашия акаунт. Вие се съгласявате да ни уведомявате незабавно за всяко неразрешено използване на Вашия акаунт.  

6. Защита на лични данни
Събирането и използването на Вашата лична информация в Услугите на Пет Стей е описано в нашата Декларация за поверителност. Чрез достъпа до или използването на Услугите на Пет Стей Вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали Декларацията за поверителност.  

7. Вашето съдържание

7.1 Вашето съдържание.
Може да изискаме или да позволим на Вас (или на някой друг от Ваше име) да изпрати или да качи текст, снимки, изображения, видеоклипове, отзиви, информация и материали във Вашия профил в Услугите на Пет Стей или по друг начин във връзка с използването на Услугите на Пет Стей и/или участие в промоционални кампании, които провеждаме на Сайта (заедно наричани „Вашето съдържание“). Например Доставчиците на услуги са поканени да създадат профилна страница със снимка и друга информация и да изпращат снимки на кучетата, които са под тяхна грижа, на Собствениците на домашни любимци, докато Собствениците на домашни любимци могат да изпращат отзиви за Доставчиците на услуги.

7.2 Освобождаване от отговорност.
Ако Вашето име, глас, изображение, личност, подобие или представяне е включено в която и да било част от Вашето съдържание, с настоящото се отказвате и освобождавате Пет Стей и неговите потребители от всякакви претенции и/или основания за такива, известни или неизвестни, за клевета, нарушаване на авторски права, нарушаване на правото на личен живот, публичност или личност, или всякакви подобни претенции, произтичащи от използването на Вашето съдържание в съответствие с тези Условия.

7.3 Вашите декларации и гаранции относно Вашето съдържание.
Вие заявявате и гарантирате, че (1) сте собственик или лицензодател на Вашето съдържание и че имате всички права, съгласия и разрешения, необходими за предоставяне на лицензията в Раздел 7.2 и за освобождаването от отговорност в Раздел 7.3 по отношение на Вашето съдържание, (2) че имате всички необходими съгласия и освобождавания от отговорност от лица, които се появяват или чиито домашни любимци се появяват във Вашето съдържание; и (3) Вашето съдържание не нарушава закона или тези Условия.

7.4 Право на премахване или проверка на Вашето съдържание.
Въпреки че не сме длъжни да го правим, ние си запазваме правото да наблюдаваме, проверяваме, редактираме и/или премахваме Вашето съдържание в Услугите на Пет Стей. Прилагането на настоящите Условия по отношение на Вашето съдържание е по наша преценка и невъзможността да приложим Условията в един случай не създава отказ от правото ни да ги приложим в други случаи. Нямаме задължение да съхраняваме или да Ви предоставяме копия от Вашето съдържание, нито ще носим каквото и да било отговорност пред Вас за изтриване, разкриване, загуба или преработка на Вашето съдържание. Единствено Ваша отговорност е да поддържате резервни копия на Вашето съдържание.   7.5 Отзиви. Услугите на Пет Стей може да предоставят възможност за оставяне на публични и/или лични/частни отзиви за потребители или техните домашни любимци. Вие потвърждавате, че дори лични/частни отзиви могат да бъдат споделяни с трети страни в съответствие с приложимото право и нашата Декларация за поверителност и че Пет Стей няма задължение да запазва или да съхранява за неопределен период от време каквито и да е отзиви. Ако сте Доставчик на услуги, ние нямаме задължение да Ви предоставим съдържанието на каквито и да било отзиви за Вас, изпратени от други потребители на Услугите на Пет Стей, независимо дали преди или след прекратяване на Вашия акаунт за Услугите на Пет Стей. Ние няма да носим отговорност пред Вас за каквото и да е изтриване, разкриване, загуба или промяна на тези отзиви. Запазваме си правото да проверяваме, редактираме и/или премахваме тези отзиви от Услугите на Пет Стей във всеки един момент.

8. Телефонни, текстови и мобилни комуникации.

8.1 Съгласие за Телефонни, текстови и мобилни комуникации.
Вие се съгласявате Пет Стей да комуникира с Вас относно Услугите на Пет Стей чрез SMS, текстово съобщение, имейл и други електронни средства, включително текстови съобщения с автоматично набиране, съдържащи информация за услугите и/или маркетингови съобщения, дори ако Вашият телефонен номер е в списъка за забрана на обаждания. За тези комуникации ще се прилагат нормалните тарифи и такси за съобщения, данни и други на Вашия оператор. Не сте длъжни да предоставяте съгласие за получаване на маркетингови съобщения като условие за закупуване на каквото и да е или за използване на Услугите на Пет Стей и можете да се откажете от получаването на тези съобщения по всяко време, както е описано в нашата Декларация за поверителност (въпреки че може да продължите да получавате съобщения, докато Пет Стей обработва Вашата заявка).

8.2 Промени на телефонен номер.
В случай, че деактивирате мобилен телефонен номер, който ни е предоставен, Вие се съгласявате да актуализирате незабавно информацията за Вашия акаунт в Пет Стей, за да сте сигурни, че съобщенията няма да се изпращат до лицето, което придобива стария Ви номер

9. Тарифи и Плащане

9.1 Валута.
Всички такси, подлежащи на приспадане суми и други плащания, посочени в или начислени чрез Услугите на Пет Стей, са посочени и платими в местна валута.

9.2 Такси за собственици на домашни любимци.
Собствениците на домашни любимци могат да закупят Услуги за грижа за домашни любимци от Доставчик на услуги, като попълнят Резервация, при условията на раздел 2.5. Ако сте Собственик на домашен любимец, Вие сключвате сделка с Доставчика на услуги, когато приемете Резервация, и се съгласявате да заплатите общите такси, посочени в Резервацията. Както е описано в Раздели 9.3 и 9.4, общата сума, която Собствениците на домашни любимци заплащат за Резервация, може също да включва такса за обслужване, платима на Пет Стей, и такса са специални дни, която се изчислява на база цената на нощувка, посочена от Доставчика на услуги, увеличена с 50%. Специалните дни към 29.01.2024 г. са 22, 23, 24 ,25, 26, 30 и 31 декември, 1 и 2 януари, 2, 3 и 4 март, 1,2,3,4,5,6, 24, 25 и 26 май, 6,7,8, 20,21,22 и 23 септември. Когато се изисква от закона, сумата, която следва да се плати, ще включва и приложимите данъци. Доставчикът на услуги, а не Пет Стей, отговаря за извършването на Услугите за грижа за домашни любимци.

9.3 Такси за Доставчици на услуги.
Доставчиците на услуги могат да приемат да предоставят Услуги за грижа за домашни любимци на Собственик на домашни любимци, като се съгласят с Резервация, при условията на раздел 2.5. Ако сте Доставчик на услуги, трябва да потвърдите Резервацията, преди да изтече, в срок от 48 часа след Резервацията, или Собственикът на домашен любимец няма да има задължение да завърши сделката. След като Резервацията бъде завършена и от двете страни, Вие се съгласявате да се съобразявате с цената, посочена във Вашата Резервация. Закупуването на Услуги за грижа за домашни любимци е сделка между Собственика на домашeн любимeц и Доставчика на услуги. Ролята на Пет Стей е да улесни сделката. Ние (пряко или непряко, и/или чрез упълномощена трета страна) ще съберем плащането от Собственика на домашен любимец по време на Резервацията и (с изключение на случаите, в които е налице задържане на плащане) ще инициираме плащане към сметката на Доставчика на услуги съгласно действащия с него договор. Доставчиците на услуги се таксуват с такса за обслужване, както е описано в раздел 9.4. Когато законът го изисква, таксуваната сума ще включва и приложимите данъци.

9.4 Такси за обслужване.
Ние начисляваме такси за обслужване за някои аспекти на Услугите на Пет Стей. Ако сте Доставчик на услуги, освен когато е посочено друго чрез Услугите на Пет Стей, нашата такса за обслужване се изчислява като процент от таксите, които Собственикът на домашен любимец се съгласява да Ви плати в Резервация и се събира от всяка Резервация. Нашите такси за обслужване са описани в договора между Пет Стей и Доставчика на услуги  и към 20.07.2023 са в размер на 20% от платената сума, без да включва таксата за обслужване, платима от собствениците на домашни любимци към Пет Стей (освен ако не е уговорено друго).

9.5 Такси за закъснение и допълнителни такси.
Ако сте Собственик на домашен любимец, вие потвърждавате и се съгласявате, че ако не успеете да вземете Вашия домашен любимец в края на периода на предоставяне на услугата, договорен в Резервация, ще бъдете таксувани за допълнително време за обслужване (пропорционално на всеки ден закъснение) по дневната тарифа, определена в Резервацията. В допълнение, Вие се съгласявате да обезщетите Пет Стей и се съгласявате, че можем да таксуваме вашата кредитна карта или друг метод на плащане за всички допълнителни разходи и разноски, които ние или Доставчикът на услуги понесем в резултат на неизпълнението на задължението Ви да вземете Вашия домашен любимец в края на периода на предоставяне на услугата, договорен в Резервация.

9.6. Политика за анулиране / Отмяна Резервации

Отмяна от Доставчика на услуги.
Ако Доставчик на услуги отмени Резервация след потвърждение на услугата, ние ще се свържем по предоставен телефон и/или имейл със Собственика на домашния любимец и ще помогнем за намирането на заместител в рамките на 24 часа.  Ако такъв не се намери, ще върнем парите, ще възстановим таксите, платени от Собственика на домашен любимец за Услугите за грижа за домашни любимци, които не са предоставени, както и всяка такса за обслужване, платена на Пет Стей (ако е приложимо) като ще бъдат приспаднати единствено таксите от банковите и/или финансови институции, удържани при плащанията и независещи от нас.  Ако многократно и неоснователно Доставчик на услуги отменя приети Резервации, Пет Стей може да прекрати техния акаунт.

Отмяна от Собственик на домашен любимец.
С оглед избягване на недоразумения, страните са информирани посредством настоящите общи условия, че политиката за отмяна на резервация от страна на Собствениците на домашни любимци позовлява безплатно анулиране до 7 дни преди датата на резервацията, съответно 50% от резервационната такса ще бъде задържана при отмяна между 3-7 ден преди датата на резервация, а ако отмяната се случи до 72 часа преди деня на резервацията, пълният размер на резервационната такса подлежи на задържане. При връщане на сума към собственик на домашен любимец ще се приспаднат таксите от банкови и/или финансови институтции, които се удържат от тях при всяка транзакция.

Форсмажор.
Правилата за отмяна, описани тук, може да не се прилагат в случай на определени спешни ситуации извън контрола на Доставчиците на услуги и/или Собствениците на домашни любимци, които правят невъзможно или непрактично извършването на договорени Резервации, като например евакуации в резултат на земетресение, ураган, горски пожар, наводнение, война, бунтове, пандемия или друго подобно бедствие. В такива случаи Пет Стей може, по своя разумна преценка, да възстановява суми при условия, които се различават от избраната от Доставчика на услуги политика за отмяна.

Общи условия за отмяна.
Ако желаете да отмените Резервация, трябва да използвате механизмите, налични в Услугите на Пет Стей, за да го направите. За целите на политиките и условията в този Раздел 9.6, датата на отмяната е датата, на която потребителят отменя чрез Услугите на Пет Стей, независимо от всякакви отделни комуникации между потребители извън Услугите на Пет Стей.

Спорове за плащане. Плащане извън Услугите на Пет Стей.
Пет Стей инициира плащанията към доствачиците на услуги съгласно действащите с тях договори, като всички последващи спорове за плащания са между Собственика на домашен любимец и Доставчика на услуги и Пет Стей няма задължение да посредничи или да улеснява по какъвто и да било начин разрешаването им. Освен това, Пет Стей не носи никаква отговорност по отношение на каквито и да било бакшиши, бонуси или други плащания, направени извън Услугите на Пет Стей.

9.7 Задържане на плащания.
Ако сте Доставчик на услуги, Пет Стей си запазва правото да задържи суми, които иначе биxа Ви били заплатени съгласно раздел 9.3, ако има основателно подозрение за измамна дейност, включваща Ваш(и) акаунт(и) или по друга подобна наложителна причина, включваща защита на Пет Стей, общността на Пет Стей или права на трети страни. Може също така да препоръчаме трети страни – доставчици на платежни услуги да ограничат достъпа Ви до средства във Вашата сметка при същите обстоятелства.

9.8 Разрешение за таксуване.
Когато плащате за Услуги за грижа за домашни любимци или за други услуги чрез Услугите на Пет Стей, е необxодимо за предоставите валидна, актуална кредитна карта или друга информация за плащане и да поддържате тази информация за плащане (или приемлив алтернативен метод на плащане) във Вашия акаунт, доколкото имате неизпълнени, потвърдени Резервации. Ролята на Пет Стей е да улеснява плащанията от Собствениците на домашни любимци към Доставчиците на услуги.  Вие ни упълномощавате да таксуваме Вашата кредитна карта или друг метод на плащане за таксите, които имате за Услугите на Пет Стей, когато станат дължими и платими, както и да таксуваме всеки алтернативен метод на плащане, който Пет Стей има записан за Вас, в случай че основният Ви метод на плащане е изтекъл, невалиден или по друг начин не може да бъде таксуван. Вие носите отговорност за поддържането на актуална информация за плащане. Ако не можем да Ви таксуваме за такси, когато са дължими, защото Вашата информация за плащане вече не е валидна или актуална, или ако не получим плащането Ви, когато е дължимо, тогава разбирате, че нито Пет Стей, нито Доставчикът на услуги ще бъдат отговорни за непредоставяне на услуги, свързани с тези такси. Освен ако изрично е предвидено в настоящите Условия, всички такси, платени чрез Услугите на Пет Стей не подлежат на връщане, след като бъдат платени.

9.9 Данъци.
С изключение на данъците върху приходите и брутните постъпления на Пет Стей или когато Пет Стей е длъжен да събира данъци по друг начин, Вие потвърждавате, че сте изцяло отговорни за плащането на всички приложими данъци, които възникват в резултат на Вашата покупка, предоставянето или използването на Услуги за грижа за домашни любимци чрез Услугите на Пет Стей. Това включва, без ограничение, всяка форма на данък върху продажбите, ДДС или данък върху дохода върху таксите, платени или получени от Вас чрез Услугите на Пет Стей.  

10. Нарушаване на права върxу интелектуална собственост  

Пет Стей следва процедурите, установени в приложимите на територията на РБългария нормативни актове.   Ние ще вземем отношение по всички претенции за нарушаване на авторски права, които са докладвани в съответствие с този раздел. Наша политика е, при подходящи обстоятелства, да деактивираме или прекратим достъпа на потребители, които многократно нарушават или многократно са обвинявани в нарушаване на чужди авторски права или други права на интелектуална собственост.   Ако добросъвестно смятате, че правата върxу Ваше защитено с авторски права произведение са били нарушени от съдържание, публикувано в Услугите на Пет Стей, моля изпратете писмено известие, което включва следната информация:   • Описание на произведението,  защитено с авторски права, които смятате, че са били нарушени; • Описание на URL адреса или друго местоположение на нашия сайт на материала, който смятате, че нарушава тези права; • Вашето име, адрес за кореспонденция, телефонен номер и имейл адрес; • Декларация, че имате добросъвестно убеждение, че оспорваното използване не е разрешено от носителя на авторските права, негов агент/представител или от закона; • Декларация от Вас, че информацията по-горе във Вашето известие е точна и че Вие сте носител на авторските права или сте упълномощен да действате от името на носителя на авторските права; и • Електронен или физически подпис на носителя на авторските права или на лицето, упълномощено да действа от името на носителя на авторските права.  

11. Услуги на трети страни, връзки.  

Услугите на Пет Стей може да съдържат връзки към уебсайтове или ресурси на трети страни. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние не носим отговорност за: (i) достъпността или точността на такива уебсайтове или ресурси; или (ii) съдържанието, продуктите или услугите на или достъпни чрез такива уебсайтове или ресурси. Връзките към такива уебсайтове или ресурси не означават одобрение на такива уебсайтове или ресурси, или съдържанието, продуктите или услугите, достъпни чрез такива уебсайтове или ресурси. Вие поемате цялата отговорност и поемате всички рискове, произтичащи от използването на такива уебсайтове или ресурси.

12. Обезщетения

До максималната степен, позволена съгласно приложимото право и освен ако не е въведена забранена от него, Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и предпазвате Пет Стей от и срещу всякакви и всички искове, искания, причини за действия, загуби, разходи, вреди/щети и/или задължения, включително разумни адвокатски хонорари и съдебни разноски, които са свързани по какъвто и да било начин със:   (1) сделки и взаимодействия, във физическа или дигитална среда, онлайн или офлайн, с други потребители на Услугите на Пет Стей; (2) нарушение на настоящите Условия; (3) спорове с други потребители на Услугите на Пет Стей; (4) Ваши погрешни твърдения, неверни декларации и гаранции или нарушение на приложимото законодателство; (5) имуществени вреди/щети или лични наранявания и/или телесни повреди на трети страни, причинени от Вашия домашен любимец или домашни любимци, за които се грижите; (6) Вашето съдържание.   Освен това, Вие се съгласявате, че ще ни сътрудничите за защитата по такива искове и претенции. Запазваме си правото да поемем изключителната защита и контрол върху всеки въпрос, от който би могла да произтича отговорност за обезщетение съгласно този раздел, и Вие няма да уреждате такъв иск или въпрос без нашето предварително писмено съгласие.  

13. Интелектуална собственост  

13.1 Услугите на Пет Стей.
Пет Стей запазват всички права, включително права на собственост и интереси към и в Услугите на Пет Стей, технологията и софтуера, използвани за предоставянето й, както и върxу цялата електронна документация и съдържание, достъпно чрез Услугите на Пет Стей (различно от Вашето съдържание), както и цялата интелектуална собственост и права на собственост върху Услугите на Пет Стей и такава технология, софтуер, документация и съдържание. С изключение на правата Ви за достъп и използване на Услугите на Пет Стей, изложени в тези условия, нищо в тези Условия не предоставя лицензия и не прехвърля правата върху нашата интелектуална собственост или права на собственост на никого, включително на Вас. Вие се съгласявате, че ние ще имаме вечно право да използваме и включваме в Услугите на Пет Стей всякаква обратна връзка или предложения за подобрение, които ни предоставяте относно Услугите на Пет Стей, без задължение за компенсация и/или възнаграждение.    

14. Гаранция на Услугите на Пет Стей  

Информацията и материалите, намиращи се в Услугите на Пет Стей, включително текст, графики, информация, връзки или други елементи, се предоставят „както са“ и „както са достъпни “. Отзиви, профили, съвети, мнения, изявления, оферти или друга информация или съдържание, достъпни чрез Услугите на Пет Стей, но не предоставяни директно от Пет Стей, са на съответните им автори, които носят цялата отговорност за такова съдържание. До максималната степен, позволена от приложимото право, Пет Стей не: (1) гарантира точността, адекватността или пълнотата на информацията и материалите за Услугите на Пет Стей; (2) приема, одобрява или поема отговорност за точността или надеждността на всяко мнение, съвет или изявление, направено от която и да било страна, различна от Пет Стей; (3) гарантира, че използването на услугите от Ваша страна ще бъде сигурно, без компютърни вируси, непрекъснато, винаги налично, без грешки или че ще отговаря на Вашите изисквания, или че всеки дефект в услугата на Пет Стей ще бъде коригиран. Доколкото е допустимо съобразно приложимото право, Пет Стей изрично отхвърля всички гаранции, независимо дали изрични, подразбиращи се или законови, по отношение на Услугите на Пет Стей и по-специално отхвърля всички косвени гаранции за продаваемост, годност за конкретни цели, ненарушаване и точност. В допълнение и без ограничаване на горепосоченото, ние не предоставяме никакви декларации или гаранции, преки или непреки, относно годността на който и да било Доставчик на услуги, предлагащ услуги за грижа за домашни любимци чрез Услугите на Пет Стей.  

15. Ограничение на отговорността.

15.1 Изключване на определени видове вреди.
До максималната степен, допустима съгласно приложимото право, при никакви обстоятелства Пет Стей няма да носи отговорност спрямо Вас за косвени, специални, случайни или последващи вреди/щети или за търговски и бизнес загуби, загуба на печалба, приходи, договори, данни, репутация или други подобни загуби или разходи, които произтичат от или са свързани с използването или невъзможността за използване на Услугите на Пет Стей, включително, но не само, вреди, свързани с всяка информация, получена от Услугите на Пет Стей, премахване на информация от Вашия профил или отзив (или друго съдържание) от Услугите на Пет Стей, както и за каквото и да било спиране или прекратяване на достъпа Ви до Услугите на Пет Стей, или всяка повреда, грешка, пропуск, прекъсване, дефект, забавяне в работата или предаването на Услугите на Пет Стей, дори възможността за възникването на такива вреди/щети, загуби или разходи да ни е известна. Някои юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни вреди/щети, така че горното ограничение може да не се прилага за Вас.

15.2 Ограничение на нашата отговорност към Вас.
Всички финансови задължения, които Пет Стей може да има към своите потребители във връзка с поведението на потребителите, са ограничени до задълженията за възстановяване, посочени в гаранцията на Пет Стай.

15.3. Не носим отговорност за чужди действия
До максималната степен, допустима съгласно приложимото право, в никакъв случай Пет стей няма да носи отговорност за каквито и да било вреди/щети, независимо дали преки, непреки, общи, специални, компенсаторни и/или последващи, произтичащи от или свързани с Вашето поведение или поведението на други лица във връзка с Услугите на Пет стей, включително, но не само, имуществени вреди/щети, кражба, телесни повреди и наранявания, смърт, емоционален стрес и/или всякакви други вреди/щети, произтичащи от позоваването на информация или съдържание, публикувано в или предадено през Услугите на Пет стей, или за всякакви други взаимодействия с други потребители на Услугите на Пет стей, независимо дали физически или в дигитална среда, онлайн или офлайн. Това включва всякакви искове, загуби и/или вреди/щети, произтичащи от поведението на потребители, които се опитват да Ви измамят или да Ви навредят.   Ако имате спор с Доставчик на услуги или Собственик на домашен любимец, Вие се съгласявате да освободите Пет стей от отговорност по всички искове, искания и претенции за вреди/щети от всякакво естество, известни и неизвестни, произтичащи от или по какъвто и да било начин свързани с такива спорове, освен в случаите, изрично посочени в Гаранцията на Пет стей. В никакъв случай Пет стей няма да носи отговорност за преки или непреки последствия от неизпълнение на задълженията на Собственик на домашен любимец или Доставчик на услуги, които не спазват приложимите закони и разпоредби.

16. Приложимо право и юрисдикция. Политика на поверителност.  

От 25-ти май 2018 г. влезе в сила Регламент ЕС 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработката на личните данни и свободното движение на такива данни. Тъй като събираме Вашите лични данни, искаме да Ви информираме за какви цели ще ги използваме и кои са правата, които притежавате съгласно Регламента.
 
16.1. Ние събираме информация от вас, когато се регистрирате в нашия сайт, когато се вписвате в акаунта си, правите покупка или запитване и/или се отписвате. Събраната информация включва вашето име, имейл акаунт, адрес, телефонен номер и информация за поръчаните от нас услуги, така както е изброено по-долу.
Освен това, автоматично приемаме и записваме информация от вашия компютър и браузър, включително вашия IP адрес, информация за вашия софтуер и хардуер, както и коя страница сте поискали да се зареди.
Съгласно Регламента (наречен по нататък GDPR), оператори („Операторите”) на лични данни са:
За “Пет стей“ ООД, ЕИК 202676253, оператор на лични данни е: Петър Бояджиев като представляващ дружеството и Ива Сталева-Бояджиева като длъжностно лице по защитата.
 
16.1.1. Длъжностно лице по защита на данните има следните правомощия и длъжностни задължения:
1.          осигурява организацията по водене на регистрите, съгласно предвидените мерки за гарантиране на адекватна защита;
2.          следи за спазването на конкретните мерки за защита  и контрол на достъпа съобразно спецификата на водените регистри с лични данни;
3.          осъществява контрол по спазване на изискванията за защита на регистрите съобразно действащото законодателство и настоящите вътрешни правила;
4.          поддържа връзка с Комисията за защита на личните данни относно предприетите мерки и средства за защита на регистрите и подадените заявления за предоставяне на лични данни;
5.          контролира спазването на правата на потребителите във връзка с регистрите и програмно-техническите ресурси за тяхната обработка;
6.          специфицира техническите ресурси, прилагани за обработка на личните данни;
7.          следи за спазване на организационната процедура за обработване на личните данни, включваща време, място и ред при обработване, чрез регистрация на всички извършени действия с регистрите в компютърната среда;
8.          определя ред за съхраняване и унищожаване на информационни носители;
9.          определя ред при задаване, използване и промяна на пароли, както и действията в случай на узнаване на парола и/или криптографски ключ;
10.        определя правила за провеждане на редовна профилактика на компютърните и комуникационните средства, включваща и проверка за вируси, за нелегално инсталиран софтуер, на целостта на базата данни, както и архивиране на данни, актуализиране на системната информация и др.;
11.        провежда периодичен контрол за спазване на изискванията по защита на данните и при открити нередности взема мерки за тяхното отстраняване;
12.        води регистър на дейностите по обработване на лични данни
 
16.2. Вашите лични данни, които събираме и обработваме са: име и фамилия, адрес, e-mail адрес, IP адрес, телефонен номер, кодове за идентификация на клиент/онлайн идентификатор, данни за фактуриране (при финализиране на поръчка), банкова информация (при плащане при доставка) и профил в социалната мрежа. Тези данни са събирани или са били събрани във връзка с минали или текущи търговски отношения и за които сте изразили своето съгласие съгласно действащото законодателство. Ние полагаме всички усилия да запазим тези данни в пълна безопасност и да ги използваме единствено за позволените ни от закона и Вас цели. По всяко време можете да си промените решението и да поискате от нас да изтрием данните Ви от базата данни, вследствие на оттегляне на първоначално даденото съгласие. Имате възможност да се свържете с Отговорното лице за Защитата на Данните на e-mail адрес: hello@petstay.bg
 
16.3. Всяка информация, която събираме от вас, може да бъде използвана да:
1.          Извършваме продажба и доставка на поръчани услуги;
2.          Персонализираме вашето преживяване и да отговорим на индивидуалните ви нужди;
3.          Да предоставим модифицирано рекламно съдържание;
4.          Да подобрим нашия уеб сайт;
5.          Да подобрим потребителската услуга и нуждите ви от поддръжка;
6.          Да се свържем с вас чрез имейл или мобилен мобилен телефон;
7.          Да проведем промоция или проучване.
 
Предоставяйки ни личните си данни, вие приемате и изрично се съгласявате “Пет стей“ ООД да обработва личните ви данни в съответствие с тази Политика и съответните закони и разпоредби, за целите на дейността на дружеството, включително се съгласявате с използването на данните от служители на “Пет стей“ ООД във връзка с изпълнение на служебните им задължения.
Обработваме Вашите лични данни за законови цели, каквато е тази за извършване на търговски дейности или за маркетингова и статистическа цел (като изпращаме към Вас персонализираните ни търговски съобщения, каквито са: информации относно съществуващи промоционални кампании, онлайн презентации на продукти и новини в зависимост от историята на Вашето сърфиране, предаване на новини за продуктите на компанията).
Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво (Lg. 677/2001) и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR), имаме задължението да управляваме Вашите лични данни безопасно и само за определените цели.
 
16.4. Ние сме единствените собственици на информацията, събирана през този сайт. Личната ви идентификационна информация няма да бъде продавана, обменяна, прехвърляна или предавана на която и да е друга компания, по каквато и да е причина, без вашето изрично съгласие, освен в обичайните случаи, когато е нужно да се изпълни заявка и/или трансакция, например за изпълнение на поръчка, за което вие изрично се съгласявате с предоставянето на тези данни.
Основанието, поради което събираме и управляваме Вашите лични данни първо е Вашето съгласие, предоставено при създаването на онлайн профила и неговото потвърждение, чрез желанието да станете потребител. В същото време, причината е законна и/или договорна и се основава на търговските взаимоотношения, възникнали между Вас и компанията, чрез правене на поръчка и извършване на плащане на поръчаните услуги и др., но и легитимно основание, необходимо и неразривно за осъществяването на търговските и икономически дейности на компанията, както е предвидено в Регламента.
 
Личните данни ще бъдат обработени за достигане на търговската цел, специфична за развитието на търговската дейност:
✓          По време на срока на изпълнение на договора/изпълнението на поръчката/търговското отношение;
✓          след приключването на търговското отношение/приключване на договора, за период от 2 години;
✓          след изтичането на 2-годишния период, в случай че запазването на събраните лични данни е нужно в съответствие с приложимото законодателство, без да се превишава максималната продължителност;
Периодът, в продължение на който обработваме/преработваме Вашите лични данни с цел маркетинг и статистика, въз основа на Вашето валидно съгласие, започва от съгласието и завършва при оттеглянето му.
 
16.5. Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин трансферираме вашата лична идентификационна информация към външни трети страни. Тази декларация изключва изрично доверени трети страни (адвокати, служители, счетоводители, системни администратори и др.), които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт или ръководят нашия бизнес, при условие, че страните са се съгласили да пазят тази информация в пълна конфиденциалност.
Ние заявяваме своята готовност да съдействаме на разследващи органи, държавни институции или органи на съдебната власт, когато това е необходимо, за да се извърши разследване, да се предотврати престъпление или да се вземат мерки срещу незаконни действия, при предполагаеми опити за измама, ситуации, включващи потенциална заплаха за физическата безопасност на което и да е лице, при нарушаване на нашите условия за ползване или в случаите, когато информацията е изискуема от закона.
За да можем да предложим по-конкурентни услуги, за изпълняването на законовите задължения, които поема Дружеството или за други законови цели, е възможно да предоставим Вашите лични данни на публични власти, съдебни органи, нотариуси, партньори и/или външни доставчици, упълномощени лица, към които сме предоставили определени услуги и други категории на получатели, от България или извън страната или Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, като естествено предлагаме адекватни гаранции за защита на Вашите данни (като например стандартните договорни клаузи, съществуването на задължителни корпоративни правила и др.)
 
16.6. Ние вземаме съответните технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на личните ви данни срещу случайно или незаконно унищожаване или загуба, промяна, неоторизирано разкриване или достъп, особено когато обработката включва прехвърлянето на данни в мрежа, като също така вземаме мерки и срещу всякакви други незаконни форми на обработка. Обръщаме специално внимание на безопасното предаване на личните и финансови данни.
Компютрите/сървърите, използвани за съхраняване на лична идентификационна информация, се държат в защитена среда.
 
16.7. Ние използваме имейл адреса, който ни предоставяте, за да ви изпращаме информация и обновления, свързани с вашата поръчка, по-рядко новости за нашата компания, свързана с продуктите информация, полезни съвети и т. н. Ако, в който и да е момент, решите, че искате да се отпишете от имейл абонамента и не желаете да получавате повече имейли в бъдеще, включили сме подробни инструкции за отписване в края на всеки имейл.
Според Регламента, в качеството си на клиент, имате 8 права (описани и по-горе), които се отнасят до:
•            правото да сте информиран за Личните Данни, които ние обработваме;
•            правото на достъп до личните данни обработени/управлявани;
•            правото на промяна на обработените и/или управлявани данни;
•            правото за изтриване на обработените данни тогава, когато те вече не са нужни, или съгласието е било оттеглено, или е била направена незаконна обработка и др;
•            правото за ограничаване на личните данни;
•            правото да не се оценява чрез автоматично профилиране;
•            правото на пренасяне на данните към друг Оператор;
•            правото на възражение и избирателния индивидуален автоматизиран процес, който включва правото да се противопоставите на обработката на личните данни.
За упражняването на горепосочените права, в качество си на клиент на компанията, имате право да подадете писмена молба, адресирана и изпратена на адрес hello@petstay.bg, чрез която можете да упражнявате правото на законова намеса, по отношение на:
⇒          поправката, актуализацията, блокирането или изтриването на данните, чиято обработка не отговаря на националното законодателство (Закон 677/2001) и на Регламент ЕС 679/2016, като могат да бъдат упражнявани за всички горепосочени действия, особено когато данните са непълни или неточни;
⇒          анонимността на личните данни;
⇒          уведомяването на трети лица, на които са им били представени/разкрити данните с условието, че това уведомяване да не предполага усилие, което не е пропорционално спрямо легитимния интерес, който може да бъде засегнат;
⇒          прекратяването на обработка на Вашите лични данни доколкото това е възможно за целите на обработката. В качество си на Оператор Ви информираме, че ще прекратим незабавно обработката на личните данни, ако целта, поради която сме ги събирали е изпълнена.
 
16.8. Като използвате нашия сайт, вие изрично се съгласявате с нашата политика на поверителност.
 
16.9. Пет Стей има право да променя Общите Условия при нужда да защити интересите си, за което уведомява потребителите си посредством публикуване на актуализираните ОУ на сайта. Ако в 14-дневен срок, считано от датата на публикуване, потребителят не възрази, се счита, че е приел новите ОУ. При несъгласие потребителят има право да прекрати членството си.
 
16.10. За всички неуредени в настоящите Вътрешни правила въпроси, са приложими разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателството на Република България, включително относно защитата на личните данни,
 
 
 
17. Разни.
 
Нищо в тези Условия няма да се тълкува като превръщащо която и да е от страните в партньор, участник в съвместно предприятие, агент, законен представител, работодател, работник или служител на другата. Нито една от страните няма да има или да твърди, че има пред трета страна, каквито и да било правомощия да прави изявления, декларации или да поема каквито и да било ангажименти от какъвто и да било вид или да предприема каквито и да било действия, които да бъдат обвързващи за другата, освен както е предвидено тук или въз основа на писмено упълномощаване от съответната страна. Тези Условия не са изключителни и не забраняват на Доставчиците на услуги да предлагат услуги за грижа за домашни любимци чрез други средства или трети страни
 
Недействителността, незаконосъобразността или неприложимостта на което и да било условие или разпоредба от настоящите Условия по никакъв начин няма да повлияе на действителността, законосъобразността или изпълнимостта на което и да е друго условие или разпоредба на тези Условия. В случай че дадено условие или разпоредба бъдат обявени за недействителни или неприложими, страните се съгласяват да заменят такова условие или разпоредба с условие или разпоредба, които са действителни и изпълними и които са най-близки до изразяването на намерението на недействителното или неприложимото условие или разпоредба и настоящите Условия ще бъдат приложими, със съответното изменение. Това Споразумение ще бъде обвързващо и ще действа в полза на законните представители и правоприемници на страните по него до максималната възможна степен, допустима съгласно приложимото право.
 
Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
Има възможност за алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци, което по своята същност представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.То се осъществява посредством помирителни комисии. Като потребител имате две възможности:
Имате възможност да използвате Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.
Имате възможност да подадете заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се на  https://www.kzp.bg/pomiritelna-komisiya.

Последна промяна:24.06.2024 г.