ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „#УсмихниЛюбимеца с PetStay“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „#УсмихниЛюбимеца с PetStay“

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Промоцията се организира под името #УсмихниЛюбимеца с PetStay“. Промоцията се организира на територията на Република България и се провежда единствено и само на официалната Facebook и Instagram страница на „Пет Стей“ ООД:

– Facebook: https://www.facebook.com/PetStay.bg

– Instagram: https://www.instagram.com/PetStay.bg

– TikTok: https://www.tiktok.com/@petstay.bg

Срок на промоцията: 08.12.2023 г. – 26.12.2023 г. включително. Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на промоцията, считано от откриването й до раздаване на наградите от промоцията.

ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията. Промоцията се организира от „Пет Стей“ ООД със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „Mарко Бочар“ бл 49,  вх А, с ЕИК 207145609, наричанo по-долу Организатор.

Участници в промоцията.

2.1. В промоцията може да участва всяко физическо лицe на възраст над 18 години, което живее или временно пребивава на територията на Република България.

2.2. Наградите от промоцията няма да бъдат раздавани на служители или съдружници на Организатора ,нито на лицата, заети в тегленето на наградите, както и на служителите на дружества, свързани с подготовката на промоцията и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица.

2.3. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

2.4. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им в официалната страница на Организатора – PetStay.bg

2.5. С участието си в играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват официалните условия и срокове.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

1. Промоцията обхваща периода: 08.12.2023 г. – 26.12.2023 г г. включително.

2. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право да дисквалифицира участници.

3. Промоцията се организира и провежда в интернет пространството на територията на Република България. Спечелените от промоцията награди се доставят само на територията на Република България.

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. В промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел II, т.2, наричано по-долу Участник.

2. За участие в промоцията, участникът трябва да разполага с активен профил в социалната мрежа Facebook или Instagram.

3. В рамките на периода на промоцията участникът следва да посочи в коментар отговор/предложение според реда, описан от Организатора в съответния визуален пост, който е предварително публикуван в посочената официална страница на “Пет Стей“ ООД и в чието описание е специфично упоменато, че тo ще бъде използванo за играта. За валидното си участие в играта, участникът трябва да последва всички допълнителни условия, описани в условието към пост/овете на играта.

4. Само и единствено участниците, покрили пълните изисквания на играта, ще бъдат класирани във финалния етап от промоцията.

5. Не се допускат коментари, които:

5.1. Съдържат политическа, религиозна, расистка, нацистка пропаганда и/или символи, както и подкани към етнически конфликти;

5.2. Нарушават авторски, имуществени и други права, заимстват чужди надписи и линкове.

5.3. Съдържат обидни думи, непристойни символи и/или обидни жестове или пози, или имат обиден характер независимо от обекта на обидата.

5.4. Пропагандират наркотици или други забранени и упойващи вещества, включително изображения на спринцовки, марихуана, линии прах и др.

5.5. С порнографски характер, съдържащи какъвто и да е предмет от порно индустрията.

5.6. Съдържат някаква форма на насилие независимо от неговия обект.

5.7. Предизвикват отвращение и/или неприязън у зрителя.

5.8. Не са любителски /авторски/ снимки или не са изпратени със знанието и съгласието на фотографа.

6. На базата на имената, посочени във Facebook/Instagram профилa на участниците, Организаторът, с помощта на жури, съставя списък от тези имена, участвали с оригинален и интересен отговор чрез коментар или стори, с цел определяне на участник-победител на случаен принцип.

V. НАГРАДЕН ФОНД

Наградите в Играта са: общо 3 (три) отделни за 3 (три) участника.

1.1. Първа награда (за един от всички, изпълнили всички условия според публикацията във Facebook и Instagram):

1 ваучер за 300 лв. за пaзаруване в PetMall.bg
– Важи за един участник, който не е нужно да е пoтребител или регистрирал се на PetStay.bg
– Печелившият ще получи ваучера по електронен път на посочен от него имейл адрес.

1.2 Втора награда: (за трима от всички, изпълнили всички условия според публикацията във Facebook и Instagram):

 3 ваучера х 1 безплатна нощувка чрез PetStay

– Важи за трима различни потребители, които трябва да са регистрирани в PetStay.bg
– Всеки ваучер важи еднократно, за следваща резервация от печелившия потребител, направена в рамките на 2024 г. при който и да гледач, при минимум 5 дни престой, без да се включват специални дни, упоменати в Общи условия.

– Печелившият ще получи ваучера по електронен път на посочен от него имейл адрес.

1.3 Трета награда: (за всеки изпълнил всички условия според публикацията във Facebook и Instagram):

 10% отсстъпка от първа резервация.

– Важи за всеки потребител, който регистриран в сайта PetStay.bg
– Всеки ваучер важи еднократно, за първа резервация от печелившия потребител, направена в рамките на 2024 г. при който и да гледач, при минимум 5 дни престой, без да се включват специални дни, упоменати в Общи условия.

– Печелившият ще получи ваучера по електронен път на посочен от него имейл адрес.

2. При доставка наградите се считат за официално предадени от Организатора и приети от победителите след изрично писмено одобрение, че наградите са получен и приети.

3. След официалното получаване на Първа награда от страна на победителя, се приема, че Организаторът е изпълнил своето задължение по предаване на наградата и се потвърждава надлежното финализиране на Играта. Организаторът не носи отговорност при бъдещи казуси, възникнали преди, по време и след резервиране и престой между страните на победителя и гледач, освен ако те не засягат вида на наградата, официално описан по реда и начина в ОУ на Играта.

4. В играта не се изисква покупка на продукт/и, а финалните победители се изтеглят на случаен принцип.

5. Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.

6. Един участник може да спечели една награда.

VI. КОМИСИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Организаторът назначава вътрешна комисия за целите на наблюдението и контрола върху коректността на организирането на томболите. Комисията се състои от минимум 3 души, определени от Организатора.

2. Всички извършени от Комисията действия се протоколират, като се описват резултатите от извършените действия по организирането на тегленията.

VII. ОПРЕДЕЛЯНЕ И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Разпределението на наградите ще се извършва както следва:

1-ва и 2-ра награда: На база успешно изпълнилите условия, описани в публикацията, за периода от 08.12 до 26.12, на случаен принцип.

3-ра награда: На база успешно изпълнилите условия, описани в публикацията, за периода от 08.12 до 26.12, след подаден имейл.

2. Определянето печелившите участници ще се извърши на 29.12, на случаен принцип, чрез автоматизиран софтуер за теглене на награди в присъствието на комисията, назначена от Организатора.

VIII. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Обявяването на резултатите ще се извършва чрез публикации във Facebook/Instagram страницата на Организатора.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА.

2. Доставка на изтеглените от томболата награди.

2.1. След обявяването на печелившите, Участникът-победител е длъжен да се свърже с Организатора посредством лично съобщение на имейл адрес и във Facebook / Instagram страницата. Организаторът също е длъжен да се опита да се свърже с печелившия/ите, ако не получи отговор от участника-победител. Ако това не е технически възможно поради забрана за получаване на съобщения от страна на потребителя или друга техническа причина, печелившият Участник е длъжен да се свърже с Организатора, за да му предостави трите си имена, адрес за доставка на наградата и телефон по ред и начин, уточнени от Организатора. Ако това не бъде сторено в срок от 7 работни дни след обявяване на спечелилите наградата, Организаторът пристъпва към резервен участник, който е част от предварително изтеглени подгласници/ общо двама на брой/. След получаване адреса на участника Организаторът изпраща наградата с препоръчана пощенска услуга на куриер или я доставя чрез упълномощен представител на посочения от участника адрес в срок от 7 (седем) работни дни след предоставянето необходимата информация за доставка.

2.2. В случай че участникът, чиито данни са изтеглени в томболата, не може да получи наградата съгласно правилата на настоящата промоция или изгуби правото си върху изтеглената награда, или в случай че се откаже от наградата, изтеглената награда се предоставя на първия резервен участник от списъка. Правилата за доставка на изтеглените награди се прилагат съответно, като Организаторът се свързва с първия резервен участник.

2.3. В случай че първият резервен участник от списъка не може да получи наградата съгласно правилата на настоящата промоция или изгуби правото си върху наградата, или в случай че се откаже от наградата, правилата за доставка на изтеглените награди се прилагат съответно за следващия по ред участник от списъка.

4. При получаване/доставка на наградите участниците са длъжни да потвърдят получаването на наградата писмено. Получателят трябва да удостовери, че e пълнолетен. Ако получателят е непълнолетен, той губи право да получи спечелената награда.. Липсата на потвърждение, невъзможността или отказът да се направи такова при получаване на наградата прави получаването на наградата невъзможно. В случай на такава невъзможност да се достави/получи наградата в съответствие с процедурата, описана по-горе, участникът губи правото си върху наградата. Същите правила се прилагат съответно и за резервните печеливши участници.

5. Победителят от играта се съгласява доброволно да бъде заснет с наградата в момента на нейното получаване единствено и само за целите на промоцията, удостоверяване на валидността й пред останалите участници, официалното обявяване на нейния край, както и за вътрешни цели.

6. Всички останали условия по ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ се извършват по ред и начин, упоменати в условията на „V. НАГРАДЕН ФОНД“.

7. Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Играта по всяко време, в случай на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Играта се обявява на https://petstay.bg/, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

IX. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ

1. Процедура по обжалване и рекламации. Всеки участник има право да отправи запитване във връзка с настоящата промоция, считано от датата на откриването й до изтичането на 14 /четиринадесет/ календарни дни от крайния срок за доставка на последно определените награди. Срокът се счита за спазен, ако пощенското клеймо сочи последния ден от срока. Запитванията / жалбите, депозирани след изтичането на крайния срок, ще бъдат оставяни без разглеждане. Запитванията / жалбите се подават в писмена форма до адреса на Организатора с вписан текст „Запитване“ или „Жалба”. Документът трябва да съдържа името, презимето и фамилията на подателя, точен адрес на участника, самото запитване/оплакване с мотивиране/обосноваване и подпис. Документът трябва да се подаде от участника или негов упълномощен представител.

2. Запитванията/ жалбите се разглеждат от Организатора в срок от 14 календарни дни от датата на получаването им. При разглеждането им Организаторът прилага правилата на настоящата промоция. Участникът се уведомява за решението на Организатора с препоръчано писмо, изпратено на адреса, посочен в запитването / жалбата, в 14-дневен срок от получаването на запитването / жалбата.

3. Решенията на Организатора са окончателни и обвързващи.

X. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

1. Отговорност на Организатора

1.1. Отговорността на Организатора към участника се ограничава до стойността на наградата, която той има право да получи.

1.2. Организаторът не носи отговорност за интернет комуникацията, чрез която участниците се включват в промоцията.

XI. РАЗНИ

1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите правила или с организираната промоция, се разрешават със споразумение и взаимни отстъпки. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за разглеждане от компетентния съд по седалището на Организатора.

2. С участието си в промоцията участникът потвърждава приемането на правилата, изложени тук, както и съгласието си за обработване на личните му данни за целите на организираната промоция.


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ОТНОСНО ПРОМО ИГРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ „ПЕТ СТЕЙ“ ООД

Вижте Политика за Поверителност