Политика за поверителност

ЛИЧНИ ДАННИ

РЕГИСТРАЦИЯ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ. ЛИЧНИ ДАННИ. ПОТРЕБИТЕЛ.

1.1. С регистрацията си като потребител на платформата, включително при предоставяне на данни за контакт и изпращане на запитване, вие се съгласявате:
• да не публикувате невярна и подвеждаща информация, материали, съдържащи конфиденциална информация, материали, открито засягащи интереси на трети лица, както и материали с открито рекламно съдържание;
• да не публикувате обяви, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство и общоприетите обществени норми и морал.

1.2. Администраторите на платформата си запазват правото:
• да унищожават без предупреждение материали с подобно съдържание;
• да прекратяват регистрацията без предупреждение;
• да прекратяват, допълват и променят предлаганите услуги.

1.3. „Потребител” е всяко лице, което ползва Услугите, предоставяни посредством уебсайта www.petstay.bg

„Пет стей“ ООД (www.petstay.bg) са собствениците и всички упълномощени да действат от името на собствениците.

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на предоставяните от собствениците на уеб сайта (наричани по-долу “www.petstay.bg “) информационни ресурси и услуги на потребителите на уебсайтa www.petstay.bg  и урежда отношенията между www.petstay.bg и всеки един от регистрираните и нерегистрираните потребители на Услугите, достъпни чрез уебсайта.

1.4.2. „Лични данни“ означава информация, която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко чрез тази информация или в съчетание с друга информация, съхранявана от „Пет стей“ ООД.

Личните данни включват, наред с други неща, имена, имейл адреси, изображения на лицето, номера на служител, банкови данни и мнения за това лице, изказани от други. С други думи, това е информация за дадено лице независимо дали името му е използвано или не, при условие че е ясно, че става въпрос за това лице.

1.4.3. „Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

1.4.4. „Регистър с лични данни“ представлява всеки структуриран набор от лични данни, независимо от неговия вид и носител, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип.

1.5. Съгласно законите за защита на данните и неприкосновеността на личния живот, лицата имат правото да разберат как „Пет стей“ ООД използва личните данни, които събира и използва за тях, както и правото да вземат определени решения за начина, по който тази информация се използва.

1.6.       Когато „Пет стей“ ООД използва или „обработва“ лични данни за собствените си бизнес цели (вместо да обработва личните данни на друга компания като част от предоставянето на услуга на тази компания), „Пет стей“ ООД се нарича „администратор“ на тези лични данни. Това означава, че „Пет стей“ ООД носи отговорност за спазване на изискванията на законите за защита на данните и неприкосновеността на личния живот, които са приложими за нея, както и да гарантира, че лицата могат да упражняват правата си върху личните си данни.

1.7.       По-специално лицата, чиито лични данни се събират и/или използват в Европейското икономическо пространство, имат следните права върху личните си данни, събирани, съхранявани и използвани от “Пет стей“ ООД:

a) правото на достъп до личните данни;

б) правото на коригиране на личните данни;

в) правото на изтриване на личните им данни;

г) правото на „преносимост на данните“;

д) правото на ограничаване на обработването на личните им данни от “Пет стей“ ООД; и

е) правото на възражение срещу обработването на личните им данни от “Пет стей“ ООД.

1.8.       Дори ако личните данни се събират и използват от компания, намираща се извън Европа, лицата пак могат да се възползват от тези права над личните си данни.

1.9. “Пет стей“ ООД може да събира, съхранява и използва лични данни в редица различни европейски държави, като е възможно да има малки разлики в закона, свързан с исканията за упражняване на правата в тези държави. В случаите, когато законът за защита на данните, приложим за “Пет стей“ ООД, се различава от настоящите указания, превес има приложимият закон за защита на данните.

1.10. Принципите за защита на личните данни са:

1.          Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност – обработване при наличие на законово основание, при полагане на дължимата грижа и при информиране на субекта на данни;

2.          Ограничение на целите – събиране на данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и забрана за по-нататъшно обработване по начин, несъвместим с тези цели;

3.          Свеждане на данните до минимум – данните да са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите на обработването;

4.          Точност – поддържане в актуален вид и предприемане на всички разумни мерки за гарантиране на своевременно изтриване или коригиране на неточни данни, при отчитане на целите на обработването;

5.          Ограничение  на съхранението – данните да се обработват за период с минимална продължителност съгласно целите. Съхраняване за по-дълги срокове е допустимо за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или статистически цели, но при условие, че са приложени подходящи технически и организационни мерки;

6.          Цялостност и поверителност – обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки;

7.          Отчетност – администраторът носи отговорност и трябва да е в състояние да докаже спазването на всички принципи, свързани с обработването на лични данни.